Privacyverklaring

Privacyverklaring Reikicentrum ZaZen    

Reikicentrum ZaZen, gevestigd aan de Faunalaan 15, 2643 KG te Pijnacker, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals staat in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle producten en diensten die Reikicentrum ZaZen levert.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Reikicentrum ZaZen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan me hebt verstrekt. Gegevens die Reikicentrum ZaZen van je nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doelen, en die ik in ieder geval en ten minste verwerk, zijn:

voor- en achternaam

geslacht

geboortedatum

bedrijf (indien van toepassing)

Adresgegevens

telefoon (mobiel of vast)

e-mailadres

bankgegevens (indien noodzakelijk voor de betaling)

Verwerkt Reikicentrum ZaZen ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens over ras. Reikicentrum ZaZen verwerkt soms enkele bijzondere persoonsgegevens als je ons deze zelf vertelt – in een intakegesprek of tijdens een behandelsessie of Reikiklas. Het verwerken van deze gegevens is nooit bedoeld om een diagnose te stellen of om te delen met derden, maar slechts om in grote lijnen je ontwikkeling te kunnen volgen en als geheugensteun voor mij bij eventuele toekomstige gesprekken met jou.

Waarvoor ik gegevens nodig heb

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met van Reikicentrum ZaZen, dan wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik je gegevens:om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;

om goederen en diensten bij je af te leveren (indien van toepassing);

als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte;

voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Reikicentrum ZaZen. Bijvoorbeeld om je via mijn nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit of ontwikkeling van Reikicentrum ZaZen. Wil je niet (meer) benaderd worden via mijn nieuwsbrief, dan kunt je dit te allen tijde aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘Uitschrijven’ te klikken.

Ik kan je gegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ik ze oorspronkelijk verwerkt heb, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens is Reikicentrum ZaZen gebonden aan de wet- en regelgeving die daarvoor geldt, en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Reikicentrum ZaZen zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring door te voeren om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onder aan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Reikicentrum ZaZen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden


Reikicentrum ZaZen verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is om onze overeenkomst met jou uit te voeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Reikicentrum ZaZen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een gespecificeerd verzoek sturen naar info@reikicentrumzazen.nl.

Beveiliging

Reikicentrum ZaZen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Reikicentrum ZaZen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Reikicentrum ZaZen toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht om die gegevens geheim te houden, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Reikicentrum ZaZen gebruik maakt van de diensten van derden, zal Reikicentrum ZaZen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Je privacyrechten

Als je een verzoek doet tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens, zal Reikicentrum ZaZen je hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@reikicentrumzazen.nl.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring? Neem dan contact met me op. Dit kun je doen via info@reikicentrumzazen.nl.